Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Mars Society Polska, zwołuje Walne Zebranie
członków na dzień 8 lipca 2017 r na godzinę 14:00 w Zespole Szkół nr 66 im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
2. Zarządzenie i podpisanie listy obecności
3. Stwierdzenie kworum i władności do podejmowania uchwał

4. Zmiana siedziby stowarzyszenia

5. Przyjęcie nowego Statutu MSP
6. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi, który ustąpił w grudniu 2016 roku
8. Omówienie planu działalności stowarzyszenia na następny rok.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Walnego Zebrania

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony
tego samego dnia pół godziny po zakończeniu Walnego Zebrania z
analogicznym porządkiem obrad.

Wszystkich Członków MSP zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu. Prosimy również o kontakt i potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności. Do zmiany siedziby i przyjęcia nowego statutu wymagana jest obecność przynajmniej 50% członków stowarzyszenia. 

Przed zebraniem Zarząd podejmie uchwałę o skreśleniu z listy członków wszystkich osób, z którymi od długiego czasu nie udało się nawiązać żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które chcą w dalszym ciągu być członkami stowarzyszenia proszone są o kontakt z władzami MSP lub wypełnienie i odesłanie na adres e-mail wypełnionej ankiety członkowskiej.

Proszę zapoznać się z projektem Statutu i przesłać swoje opinie na jego temat. Jest jeszcze możliwość zmian w projekcie.

Ankieta i projekt statutu są dostepne na stronie MSP w zakładce pliki do pobrania/ Sprawozdania.

Z poważaniem

Robert Lubański
Prezes Zarządu MSP