Mateusz Józefowicz
Prezes
kontakt

Krzysztof Biernacki
Wiceprezes ds. naukowych
kontakt

Jerzy Mielczarek
Wiceprezes ds. finansowych
kontakt

Komisja Rewizyjna Mars Society Polska:

Piotr Moskal
Członek
kontakt

Andrzej Kotarski
Członek
kontakt

Cały Zarząd:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Mars Society Polska, w dalszej części statutu nazywane jest w skrócie MSP. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Dominów w gminie Głusk.

 

§3

1. Terenem działalności MSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§4

MSP używa pieczęci z napisem "Mars Society Polska"

 

§5

MSP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§6

MSP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

  


ROZDZIAŁ 2

Cele i metody działania

 

§7

Celem MSP jest działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie badań i eksploracji kosmosu ze szczególnym uwzględnieniem załogowej misji na  Marsa.

 

§8

MSP realizuje swoje cele poprzez:

1. Udział w badaniach naukowych i projektach z dziedziny badań i eksploracji kosmosu prowadzonych w kraju i za granicą.

2. Wspieranie merytoryczne i finansowe badań i projektów z tej dziedziny, realizowanych przez inne podmioty np. koła naukowe, szkoły, uczelnie, instytuty naukowe, NGO, administrację publiczną, firmy.

3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, konferencji, warsztatów, zajęć edukacyjnych o tematyce astronautycznej.

4. Udział w spotkaniach, prelekcjach, wykładach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą.

5. Organizowanie konkursów i zawodów o charakterze naukowym, technicznym, popularnonaukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

6. Fundowanie grantów i nagród

7. Popularyzację wiedzy i idei badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej wśród dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli i ogółu społeczeństwa.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej.

9. Promowanie i popularyzowanie astronautyki w mediach.

10. Wsparcie merytoryczne i finansowe grup nieformalnych i innych organizacji pozarządowych.

11. Wspieranie rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

 


ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

Członkowie MSP dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

 

§10

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel RP lub obcokrajowiec mieszkający na terenie RP, który złożył deklarację członkowską, uiścił obowiązujące opłaty członkowskie.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

  

§11

Członek zwyczajny ma prawo:

1.  głosować na Walnym Zebraniu Członków,

2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez MSP

4. reprezentować MSP na zjazdach, konferencjach, wykładach, prelekcjach, w mediach oraz innych imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą Zarządu stowarzyszenia.

5. brać udział w projektach realizowanych przez MSP oraz przez inne podmioty jako przedstawiciel MSP

6. proponować i realizować własne projekty w ramach MSP za zgodą Zarządu stowarzyszenia.

7. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji,

8. uzyskiwać od władz MSP informacje o działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji,

9. wglądu w dokumentację prowadzoną przez władze MSP

10.  wglądu w dane osobowe członków MSP gromadzone i przetwarzane przez MSP

11. korzystać z mienia, sprzętu, wydawnictw MSP za zgoda władz MSP,

 

§12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień Statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia.

2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu

3. brać czynny udział w działalności MSP,

4. opłacać regularnie składki członkowskie.

5. utrzymywać kontakt z władzami i innymi członkami stowarzyszenia.

6. uaktualniać swoje dane teleadresowe.

 

§13

1. Członek zwyczajny, który przez okres 2 lat nie wypełnia swoich obowiązków określonych w §12 pkt. 2, 3, 4, 5, może zostać przeniesiony do grona członków wspierających.

2. Przeniesienie do grona członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu, po uprzedniej akceptacji Komisji Rewizyjnej.

3. Przywrócenie do grona członków zwyczajnych następuje automatycznie

a) na własny wniosek złożony Zarządowi, Komisji rewizyjnej lub Walnemu Zebraniu

b) po uprzednim zapłaceniu bieżącej składki członkowskiej

c) z dniem złożenia wniosku.

 

§14

Członkiem wspierającym może być

1. niepełnoletni obywatel RP lub obcokrajowiec mieszkający na terenie RP, który złożył deklarację członkowską,

2. pełnoletni obywatel RP, obcokrajowiec mieszkający na terenie RP lub członek MSP, który zadeklaruje chęć bycia członkiem Wspierającym.

3. członek MSP przeniesiony uchwałą Zarządu do grona członków wspierających.

 

§15

1. Członek wspierający ma prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyłączeniem praw zawartych w §11 pkt 1,2.

2. Członków wspierających nie wlicza się do kworum na Walnym Zebraniu.

3. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązków określonych w §12 pkt 2, 3, 4.

 

§16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i nie będąca jej członkiem.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyłączeniem praw zawartych w §11 pkt 1,2. Członek honorowy może brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§17

Członek MSP naruszający przepisy prawa, Statut Stowarzyszenia lub działający na szkodę MSP może być ukarany przez Zarząd MSP jedną z następujących kar:

1. upomnieniem

2. częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku

3. zawieszeniem w prawach członka na okres 1 roku

4. wykluczeniem z MSP

5. Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona z MSP, może nastąpić po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

6. Członkowi MSP ukaranemu jedną z kar wymienionych w §19 pkt 1,2,3 przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie dwumiesięcznym.

 

§18

Członkostwo w MSP ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z członkowstwa w MSP złożonej Zarządowi MSP,

2. wykluczenia przez Zarząd MSP,

3. śmierci.

4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ 4

Władze MSP

 

§19

Władzami MSP są:

1.  Walne Zebranie,

2.  Zarząd,

3.  Komisja Rewizyjna.

 

§20

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

 

§21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą MSP.

 

2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie MSP.

 

3. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko członkowie zwyczajni.

a) Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos.

b) Głosować można za pośrednictwem pełnomocnika.

4. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

5. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku.

a) Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd MSP.

b) O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków MSP co najmniej 21 dni przed terminem.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd

            a) na podstawie własnej uchwały

            b) na wniosek Komisji Rewizyjnej

            c) na wniosek co najmniej 10 członków

            d) nie później niż 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

8. Pełnomocnikiem na Walnym Zebraniu może być każdy członek MSP, który

            a) przedstawi pisemne pełnomocnictwo

               b) zostanie wskazany jako pełnomocnik w piśmie dostarczonym do władz Stowarzyszenia na piśmie lub drogą elektroniczną

9. Pełnomocnictwa udziela się tylko na okres jednego Walnego Zebrania. Musi ono zawierać zakres udzielonego pełnomocnictwa.

 

§22

Uchwały Walnego Zebrania wchodzą w życie z momentem podjęcia, oprócz zmian w Statucie, które wchodzą w życie z dniem postanowienia Sądu.

 

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie  zmian w Statucie,

2. uchwalanie regulaminów regulujących funkcjonowanie organów Stowarzyszenia

3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4. określenie liczby członków zarządu

6. ustalanie programu i kierunków działalności stowarzyszenia,

7. uchwalanie zadań wyznaczonych Zarządowi i członkom MSP

8. ustalanie polityki finansowej stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

10. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji Rewizyjnej,

11. Nadawanie honorowego członkowstwa w MSP,

12. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu,

13. powoływanie oddziałów MSP i ich regulaminów

 

§24

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał:

a) w pierwszym terminie -przy obecności co najmniej 1/3 członków z prawem głosu

b) w drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych.

c) drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy termin.

2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym.

4. Na życzenie co najmniej 1/3 członków, z prawem głosu, biorących udział w Walnym Zebraniu przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

5. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym uczestniczą pozostali członkowie MSP, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

§25

1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz członkowie zarządu.

2. Zarząd musi liczyć co najmniej 3 osoby.

3. Zarząd ze swego grona wybiera skarbnika

4. Do kompetencji Zarządu MSP należy:

a) kierowanie działalnością MSP zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania,

b) zwoływanie Walnych Zebrań MSP,

c) powoływanie oraz rozwiązywanie grup i komisji problemowych (stałych i czasowych), zatwierdzanie ich regulaminów oraz koordynowanie ich działalności,

d) powoływanie organów MSP i wewnętrznych regulacji wymaganych przez inne przepisy prawa do prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia.

e) zatwierdzanie sprawozdania finansowego, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej

f) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,

g) zatwierdzanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

h) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego zgodnie z zasadami uchwalonymi na Walnym Zebraniu,

i) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych członków MSP

j) prowadzenie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji MSP

k) prowadzenie strony internetowej MSP

l) przyjmowanie, skreślanie i przenoszenie członków MSP

ł)  zarządzanie majątkiem i funduszami MSP.

5.  Zarząd reprezentuje MSP na zewnątrz. W sprawach innych niż majątkowe stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie.

6. Zarząd Uchwałą Zarządu może udzielić pełnomocnictwa członkowi MSP do jednoosobowego reprezentowania stowarzyszenia w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

 

§26

1.  Wszystkie działania i decyzje  Zarządu są podejmowane na podstawie uchwał w trakcie obrad Zarządu.

2.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa w dalszej kolejności Wiceprezesa, Skarbnika

3. Uchwały zarządu są niezwłocznie udostępniane członkom MSP.

4. Obrady Zarządu MSP odbywają się w miarę potrzeb.

5. Obrady Zarządu MSP mogą odbywać się zdalnie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

 

§27

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób.

2. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową MSP na wszystkich szczeblach.

3. Komisja Rewizyjna może powołać mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności MSP.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawdzanie zgodności uchwał Zarządu MSP z obowiązującym prawem, Statutem MSP, uchwałami Walnego Zebrania i wewnętrznymi regulaminami stowarzyszenia,

b) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności MSP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

c) opiniowanie sprawozdania finansowego przed zatwierdzeniem go przez Zarząd.

5. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków MSP dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu MSP,

6. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków MSP dotyczących naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności MSP,

7. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z całokształtu swej działalności,

8. Występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi MSP. W przypadku nie udzielenia absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia swoją propozycję rozwiązania powstałej sytuacji.

9. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu MSP z głosem doradczym.

 

§28

1. Wybory Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:

a) swoją kandydaturę na Prezesa, Członka Zarządu i Członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy członek zwyczajny MSP, również nie obecny na Walnym Zebraniu.

b)  Powstają trzy listy kandydatów na : Prezesa, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej.

c) każdy członek zwyczajny oddaje jeden głos na każdą z list.

d) Prezesem, Członkami Zarządu, Członkami Komisji Rewizyjnej zostają wybrane osoby o najwyższej liczbie otrzymanych głosów

e) głosowanie jest tajne.

f) udział w głosowaniu mogą brać członkowie zwyczajni osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

2. Pełnomocnikiem na Walnym Zebraniu może być każdy członek MSP, który

a) przedstawi pisemne pełnomocnictwo

b) zostanie wskazany jako pełnomocnik w piśmie dostarczonym do władz Stowarzyszenia na piśmie lub drogą elektroniczną

3. Pełnomocnictwa udziela się tylko na okres jednego Walnego Zebrania. Musi ono zawierać zakres udzielonego pełnomocnictwa.

4. Członek zwyczajny chcący kandydować do władz stowarzyszenia a nieobecny na Walnym Zebraniu może zgłoście swoją kandydaturę Zarządowi przed Walnym Zebraniem lub za pośrednictwem pełnomocnika w trakcie Walnego Zebrania.

5. Członkowie Zarządu ze swojego grona wybierają Wiceprezesa oraz skarbnika. Można łączyć obie funkcje.

6. W razie rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji przez Prezesa jego obowiązki przejmuje Wiceprezes do czasu wyboru nowego Prezesa.

7.  W razie rezygnacji, niezdolności do pełnienia funkcji lub odwołania przez Walne Zebranie Prezesa lub 2 członków Zarządu lub 2 członków Komisji Rewizyjnej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających.

 

8.  W razie rezygnacji, niezdolności do pełnienia funkcji lub odwołania przez Walne Zebranie jednego członka Zarządu lub jednego członka Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej mają prawo kooptacji.

 

 

ROZDZIAŁ 5

Majątek i fundusze MSP

 

§29

MSP jest organizacją non-profit. Ewentualne zyski z działalności są przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia.

§30

Na majątek MSP składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§31

1. Na fundusze MSP składają się:

            a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje, granty, subwencje osób prawnych

c) darowizny,

d) zbiórki publiczne,

e) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f) pożytki z ruchomości, nieruchomości i praw należących do MSP.

 

§32

1. W sprawach majątkowych MSP reprezentuje Zarząd. W sprawach majątkowych, o kwocie przekraczającej 10000zł, dwóch członków Zarządu działających łącznie, w pozostałych jeden członek Zarządu.

2. Zarząd może upoważnić członka stowarzyszenia do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji wyznaczonego zadania.ROZDZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

 

§33

Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie MSP zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z prawem głosu. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w sądzie.

 

§34

Podstawowym kanałem komunikacji i obiegu dokumentacji w Stowarzyszeniu jest poczta elektroniczna oraz strona internetowa MSP.

 

§35

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z prawem głosu lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Poniższa deklaracja została zatwierdzona oraz podpisana przez 700 uczestników Zjazdu Założycielskiego Mars Society, który odbył się w dniach 13-16 sierpnia 1998 roku, na Uniwersytecie stanu Colorado w Boulder w Stanach Zjednoczonych.
Deklaracja założycielska Mars Society dostępna jest również w innych językach: angielskim, francuskim oraz japońskim.

Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia Mars Society Polska z dnia 27.11.1999, jak również lista uczestników zebrania założycielskiego stowarzyszenia Mars Society Polska z dnia 27.11.1999 znajdują się w dziale Dane MSP.


Deklaracja założycielska Mars Society:

Nadszedł czas, w którym ludzkość powinna podjąć próbę dotarcia na Marsa.
Jesteśmy gotowi. To prawda że Mars jest daleko, lecz jesteśmy obecnie znacznie lepiej przygotowani do wysłania ludzi na Czerwoną Planetę, niż byliśmy przygotowani do lotu na Księżyc trzydzieści lat temu. Jesteśmy w stanie postawić stopę na Marsie w przeciągu jednego dziesięciolecia, pod warunkiem, że będziemy do tego dążyć z pełną wytrwałością.
Jest wiele powodów dla których powinniśmy polecieć na Marsa.

Musimy zdobyć szczegółową wiedzę na temat Marsa.
Nasze zautomatyzowane sondy wykazały, że Mars był kiedyś ciepłą i wilgotną planetą, zdolną do utrzymania życia. Lecz czy życie rzeczywiście występowało niegdyś na Marsie? Gdyby udało nam się znaleźć szczątki organiczne w marsjańskiej glebie, lub drobnoustroje w jego podziemnych złożach wodnych, otrzymalibyśmy jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Gdyby się okazało, że na Marsie istniało lub nadal istnieje życie, byłoby to dowodem iż Ziemia nie jest jedyna, że najprawdopodobniej Wszechświat wypełniony jest różnymi formami życia, być może nawet istotami inteligentnymi. Ostateczne wyjaśnienie naszego miejsca we Wszechświecie byłoby najważniejszym odkryciem naukowym od czasów Kopernika.

Musimy zdobyć ważne informacje na temat naszej własnej planety.
Coraz więcej mamy dowodów na to, że na skutek naszych działań atmosfera oraz środowisko naturalne Ziemi zmieniają się w znaczący sposób. Proces ten nasili się w XXI wieku. Wkrótce poznanie mechanizmów rządzących środowiskiem ziemskim stanie się sprawą pierwszoplanową. Planetologia porównawcza jest bardzo pomocną nauką w tego typu badaniach. Dowodem na to jest choćby odkrycie efektu cieplarnianego dzięki obserwacjom atmosfery Wenus. Mars, planeta podobna do Ziemi pod wieloma względami, również z pewnością ma nam do zaoferowania wiele ciekawych informacji. Wiedza ta może stać się kluczem do przetrwania naszego gatunku.

Powinniśmy podjąć wyzwanie.
Cywilizacje, podobnie jak ludzie, mają tendencję do stagnacji. Zaś wszelkie wyzwania pobudzają nas do działania. Teraz, kiedy wojna przestała już być motorem rozwoju technologii, a świat dąży do zjednoczenia, musimy wspólnie podjąć się wielkiego zadania, jakim jest kolonizacja Marsa. Ponadto, zgodne współdziałanie różnych narodowości przy okazji tego projektu udowodniłoby, że taka współpraca jest możliwa również tu, na Ziemi.

Musimy dać szansę naszej młodzieży.
Młodzieżowy duch sprzyja przygodom. Program mający na celu skolonizowanie Marsa pobudziłby młodzież na całym świecie do twórczego myślenia i rozwijania nowych pomysłów. Gdyby miało to zainteresować choćby kilka procent młodych ludzi, projekt zaowocowałby milionami nowych naukowców, inżynierów, wynalazców i lekarzy. Ci ludzie przyczyniliby się do stworzenia nowych technologii, nowych dziedzin przemysłu, wynaleźliby nowe leki, wytworzyli dodatkowy dochód narodowy. Słowem, ich zasługi wykraczałyby daleko poza początkowy projekt kolonizacji Marsa.

Powinniśmy skorzystać z okazji.
Kolonizacja Czerwona Planety jest dla ludzkości dogodną okazją do pozostawienia przeszłości za sobą i rozpoczęcia budowy nowego świata korzystając z dotychczasowych doświadczeń. Pozwoliłoby to na wyizolowanie wszystkich naszych najlepszych cech, a pozbycie się tych najgorszych. Takie szanse nie zdarzają się często, więc nie można jej zaprzepaścić.

Stawką jest nasze człowieczeństwo.
Nie jesteśmy tylko jednym z wielu gatunków zwierząt - jesteśmy posłańcami Życia. Jako jedyni z ziemskich stworzeń jesteśmy zdolni kontynuować dzieło stworzenia poprzez zaszczepienie życia na Marsie. Czyniąc to udowodnimy wartość naszej rasy oraz zaakcentujemy ważność każdego jej członka.

Musimy spojrzeć w przyszłość.
Mars nie jest tylko naukową ciekawostką. To nowy świat posiadający powierzchnię równą powierzchni wszystkich ziemskich kontynentów razem wziętych, posiadający wszystkie surowce do podtrzymania nie tylko życia, lecz również rozwiniętej cywilizacji technicznej. To jest Nowy Świat, czekający na odkrycie i zbadanie przez nadchodzące pokolenia. Musimy polecieć na Marsa by umożliwić wykorzystanie tego potencjału. Nie robimy tego dla siebie, lecz dla tych, którzy nastaną po nas. Robimy to dla mieszkańców Marsa.

Wierząc, że zbadanie i kolonizacja Marsa jest największym możliwym do osiągnięcia w naszych czasach dziełem człowieka założyliśmy Mars Society. Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsze idee wymagają zaangażowania, czynnego wspierania i wytężonej pracy. Zwrócimy się do pojedyńczych ludzi oraz organizacji podzielających naszą wizję by doprowadzić nasz śmiały projekt do skutku. Nigdy dotąd ludzkość nie wyznaczyła sobie tak doniosłego celu. Nie spoczniemy, dopóki nie zostanie on osiągnięty.